01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE

20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura
ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını
belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere;
a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:
İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi
takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu
tarih 1/1/2019’dur),
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali,
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan
lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile
izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler
açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren )
c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükelleflere,
Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması
halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.