E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARI

24.10.2018 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Taslağı güncellendi. Söz konusu tebliğ taslağında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
– E-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan eArşiv Portali yöntemi eklenmiştir.
– Hali hazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1.7.2019
tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunu getirilmiştir.
– E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan
Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
– 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere
Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv
Fatura geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
– e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara
düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların
1.7.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak
düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
– ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500
TL’yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı
bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz
fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmiştir.
– GİB’in yaptığı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük yazılı bildirimle en az 3 aylık
süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilecektir.
– EPDK dağıtım veya tedarik lisansları ile doğal gaz ve elektrik dağıtım ve satış faaliyetinde bulunanlar ile
M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmeleri ile Başkanlıktan yazılı izin alan mükelleflere e-Arşiv
Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılabilmesine
imkan sağlanmıştır.
– e-Arşiv Teknik Kılavuzu” güncellenmiş olup, en geç takip eden ayın 15. Günü sonuna kadar gönderilmesi
gereken e-Arşiv Raporları 1/1/2019 tarihinden itibaren günlük olarak raporlanacaktır.