Duyuru

HAVA YOLU E-BİLETLERİNİN TEVSİK EDİCİ BELGE OLARAK KULLANILMASI ESASLARI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan Tebliğin yayımı ile birlikte 1.7.2016 tarihi itibarıyla 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin hava yolu ile yolcu taşımacılığını düzenleyen bölümü yürürlükten kaldırılmış olup, söz konu tarihten itibaren tüm e-Biletlerin 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre düzenlenmesine başlanmıştır. 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile havayolu firmalarına düzenleyecekleri e-Biletleri; elektronik ortamda teslim ve kağıt ortamında teslim olmak üzere iki şekilde teslim imkanı getirilmiş ve seçecekleri bu teslim yöntemlerinden yalnızca birini kullanmalarına olanak sağlanmıştır. Başkanlığımızdan elektronik bilet düzenleme izni alan hava yolu firmaları ve teslim yöntemleri http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden sorgulanabilmektedir. Mezkur Genel Tebliğ açıklamaları uyarınca; Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik ortamda teslim yöntemine göre izin alan hava yolu firmaları; oluşturdukları e-Biletleri muhatabına elektronik sertifika ile imzalanmış olarak elektronik ortamda iletecekler ve muhatabı tarafından istenilmesi halinde, düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi, kağıt olarak teslim edeceklerdir. e-Biletin ya da bunu temsil eden “mali değeri bulunmayan kağıt çıktının” muhatabına verilmesi halinde bunun ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır. eBilet yerine e-Bileti temsil eden belgenin verilmesi, e-Bilet izni alan hava yolu firmalarının, yolcuya e-Biletin kağıt baskısını alabilecek şekilde elektronik araç veya ortamlar vasıtasıyla sunma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu şekilde elektronik iletim yöntemine göre teslim edilen biletlerin kağıt çıktılarının e-Fatura kayıtlı kullanıcıları dışındaki muhatapları (kişi veya kurum) tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için hava yolu firmaları veya acenteleri tarafından ıslak imza veya kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır. Aynı çerçevede Mezkur Genel Tebliğ açıklamaları uyarınca; Gelir İdaresi Başkanlığından kağıt ortamında teslim yöntemine göre izin alan hava yolu firmaları, elektronik ortamda oluşturdukları e-Biletleri muhatabına kağıt ortamda teslim edeceklerdir. Kağıt ortamda teslim edilen e-Biletlerin hava yolu firmalarınca ayrıca elektronik sertifika ile imzalanmasına da gerek bulunmamaktadır. Bu şekilde kağıt ortamda teslim edilen e-Biletlerin muhatabı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için, kağıt çıktı üzerinde hava yolu firmaları tarafından kaşe/damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir. Yukarıda yer verilen açıklamalara göre; e-Biletin gider, maliyet veya tevsik edici belge olarak kullanımında, öncelikle; hava yolu firmasının Başkanlığımızdan hangi iletim/teslim yöntemine göre izin aldığının http://www.efatura.gov.tr/ebileteyolculistesiiznialanlar.html adresinden sorgulanması ve sonucuna göre aşağıdaki açıklamalara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

a) Eğer havayolu firması elektronik iletim yöntemine göre Başkanlığımızdan izin almış ise; elektronik ortamda düzenlenen e-Biletler elektronik imza aracı ile imzalamak zorundadır.

b) Hava yolu firması kağıt ortamda teslim yöntemine göre Başkanlığımızdan izin almış ise; e-Biletlerin elektronik imza aracı ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

c) Gerek elektronik iletim gerekse kağıt teslim yönteminde düzenlen e-Biletler 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kurallarına göre düzenlenen ve geçerli olan biletlerdir.

d) Genel kural olarak elektronik iletim yöntemine göre iletilen e-Bileti teslim alan muhatabın söz konusu biletlerin elektronik ortamdaki ve elektronik imzalı halini tevsik edici belge olarak dikkate alınması gerekmekle birlikte, eFatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellef veya kişi/kurumlar tarafından elektronik ortamdaki aslına uygun olmak kaydıyla kağıt çıktısının da tevsik edici belge olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bu halde alınan kağıt çıktının tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için hava yolu firmaları veya acenteleri tarafından ıslak imza veya kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.

e) Kağıt iletim yönteminde; elektronik ortamda düzenlenmiş olan e-Biletin oluşturulması aşamasında elektronik imza ile imzalanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan elektronik biletin kağıt çıktısını alan muhatabı (mükellefler ve/veya kişi veya kurumlar) tarafından Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için; kağıt çıktının hava yolu firmaları tarafından kaşe veya damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe veya damga tatbiki ve ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

f) Yukarıda belirtilen internet adresinden yapılan sorgulamada, ülkemizde tam veya dar mükellefiyet esasına göre mükellefiyeti bulunan hava yolu firmalarının, Başkanlığımızdan e-Bilet düzenleme izni bulunmuyorsa; bu durumda; söz konusu hava yolu firmalarınca IATA kurallarına göre düzenledikleri e-Ticket’ler IATA kurallarına göre geçerli bir belge olarak kabul edilmek ve yolcuların uçuşu sırasında uluslararası kurallara göre geçerli kabul edilmekle birlikte; 1.7.2016 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Türk Vergi Mevzuatı açısından tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi imkanı bulunmayacaktır.

Bu nedenle; e-Bilet uygulamasına geçmeyen söz konusu hava yolu firmalarının vergisel anlamda bir sorun ile karşılaşmamaları bakımından; IATA kurallarına göre e-Ticket düzenlemekle birlikte ilave olarak ya kağıt ortamda matbaa baskılı yolcu bileti düzenlemesi ya da bilet yerine geçen fatura (kağıt fatura, e-Fatura veya e-Arşiv faturası) düzenlemesi gerekecektir. IATA kurallarına göre düzenlenen e-Ticket’lar tek başına 462 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun e-Bilet olarak kabul edilemeyecektir.” Ayrıca hava yolu firmaları tarafından düzenlenen e-Biletlerin elektronik dosya olarak görüntülenmesine ve elektronik ortamda temin edilmesine olanak veren internet sitelerinin bağlantı adreslerine http://www.efatura.gov.tr/ebiletsorguwebservisadresleri.html adresinden de ulaşılabilmektedir. Söz konusu siteler aracılığı ile elektronik ortamda indirilen e-Bilet dosyaları, dosya görüntüleme programları (Örneğin: Adobe Reader vb.) kullanılarak görüntüleme, çıktısının alınması ve elektronik imza kontrolü yapılabilmektedir.

 

Duyurulur.